تجربه چندین ساله

مقدار آب مصرفی در داخل سیمان بسیار مهم است. مقدار معینی آب برای تکمیل واکنش سیمان-آب مورد نیاز است. اگر این مقدار کمتر از این حد باشد، بخشی از سیمان آب کافی برای واکنش دریافت نمی کند و بدون واکنش باقی می ماند.

گالری پروژه

هنگام تعیین نسبت اختلاط سیمان، ضریبی در نظر گرفته می شود که قبل از ریختن آب در سیمان، میزان رطوبت ماسه را نیز در نظر می گیرد که در تعیین مقدار آب مورد نیاز اهمیت دارد. این رطوبت اضافی (یا کمبود رطوبت) مقدار رطوبت اضافی است.

ساخت و ساز با کیفیت

اگر بیش از مقدار لازم آب به مخلوط سیمان اضافه شود، پس از اتمام واکنش، مقداری آب آزادانه در داخل سیمان باقی می ماند و باعث کاویتاسیون سیمان پس از سفت شدن می شود و در نتیجه مقاومت خود را از دست می دهد. بنابراین برای دستیابی به مقاومت بالا باید در استفاده از آب زیاد در داخل سیمان دقت کرد.

انجام سریع کارها

مقدار آب مورد نیاز برای تکمیل واکنش به عنوان پارامتر نسبت آب به سیمان توصیف می شود. این درصد برای سیمان پرتلند معمولی حدود 25 درصد است. با این مقدار آب، سیمان کارایی لازم را نخواهد داشت و معمولاً نسبت آب و سیمان مصرفی در کارگاه های ساختمانی بیشتر از این مقدار است.