تجربه چندین ساله

در اقلیم های سرد ، آسیب دیدگی روسازی های بتنی ، دیوارهای حایل ، عرشه های پل ها و نرده ها ، که به عمل یخ زدگی (دوره های یخ زدن و آب شدن) نسبت داده می شوند ، یکی از مش کلات اصلی است که نیاز به هزینه سنگین برای تعمیر و تعویض دارند. علل آسیب دیدگی سخت شده بر اثر عمل یخ زدگی را می توان به ساختمان ذره ای پیچیده مصالح مربوط دانست. در هر حال، تأثیرات زیان آور، نه تنها به مشخصات بلکه به شرایط محیطی ویژه آن نیز بستگی دارد. بنابراین، که تحت یک شرایط یخ زدگی و آب شدگی مشخص در برابر یخ زدگی مقاوم باشد می تواند تحت شرایط دیگر تخریب گردد.

گالری پروژه

در اقلیم های سرد آسیب دیدگی روسازی های دیوارهای حایل عرشه های پل ها نرده ها که به عمل یخ زدگی نسبت داده می شوند

ساخت و ساز با کیفیت

آسیب ناشی از یخ زدگی  می تواند به چند شکل بوجود آید. عمومی ترین نوع آن ترک خوردگی و پکیدن  است که علت آن ، انبساط پیشرونده ماتریس خمیر سیمان بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن مکرر است.

در معرض یخ زدن و آب شدن همراه با حضور رطوبت و مواد شیمیایی یخ زدا قرار می گیرند ، مستعد پوسته شدن (یعنی ورقه ورقه شدن سطح پرداخت شده) هستند.

انجام سریع کارها

بعضی از سنگ ها باعث ترک خوردگی معمولا موازی درزها و لبه ها) می شوند و نهایتا شکلی را که شبیه حرف D بزرگ لاتین است ایجاد می کنند. (یعنی اینکه در دو گوشه از چهار گوشه دال ، ترک ها انحنا پیدا می کنند. این نوع ترک خوردگی با عبارت ترک خوردگی نوع D توصیف می گردد